Điều khoản chung

Căn cứ quyết định số 17/QĐ-VNPT-HGI-KHKDĐT ngày 12/08/2013 của Giám đốc Viễn thông Hậu Giang về việc ban hành bộ hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Viễn thông.  

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự  ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11  năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

- Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8  năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

- Căn cứ Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền.

- Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với dịch vụ internet;

- Căn cứ Thông tư số 05/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;”

Khách hàng (gọi tắt là Bên A) và Đơn vị cung cấp dịch vụ (sau đây gọi tắt  là Bên B) thoả thuận và cam kết tuân thủ các điều khoản sau đây:

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng

1.1.            Đối tượng của Hợp đồng là một hoặc bao gồm: 

  1. Dịch vụ điện thoại cố định/Gphone.  
  2. Dịch vụ điện thoại di động.
  3. Dịch vụ MyTV.
  4. Dịch vụ truy nhập Internet.
  5. Các dịch vụ khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.2.            Địa điểm cung cấp dịch vụ: tại địa chỉ hợp pháp của Bên A và do Bên A yêu cầu cung cấp dịch vụ tại địa chỉ đó.

Điều 2: Giá cước dịch vụ

Giá cước dịch vụ được thực hiện theo quy định của Nhà nước hoặc của Bên B trên cơ sở các quy định quản lý Nhà nước về giá cước viễn thông.

Điều 3: Thời hạn Hợp đồng

Thời hạn của Hợp đồng là không xác định, trừ trường hợp các Bên có thỏa thuận khác. Thỏa thuận khác là Phụ lục không tách rời Hợp đồng này.

Điều 4:  Quyền và nghĩa vụ của Bên A  

4.1. Quyền của Bên A: được quyền yêu cầu Bên B:

a. Cung cấp các dịch vụ theo nội dung tại điều 1.

b. Chuyển quyền sử dụng dịch vụ, Thay đổi thông tin cung cấp và sử dụng dịch vụ Viễn thông (Chuyển dịch địa điểm cung cấp dịch vụ, Bổ sung, Khôi phục, Tạm ngưng, Thay đổi các dịch vụ sử dụng). Trong trường hợp tạm ngừng dịch vụ, thời gian tối đa được đề nghị tạm ngừng sử dụng dịch vụ là 90 ngày  kể từ ngày tạm ngừng sử dụng.

c. Lựa chọn hình thức thanh toán, nhận thông báo cước, bản kê chi tiết thanh toán cước để thanh toán cước các dịch vụ đã sử dụng theo quy định hiện hành.

d. Cung cấp hoặc không cung cấp bản kê chi tiết các cuộc gọi.

e. Bảo mật tên, địa chỉ, số điện thoại, đăng ký hoặc không đăng ký vào danh bạ điện thoại.

f. Các quyền khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

4.2. Nghĩa vụ của Bên A:

a. Sử dụng các dịch vụ viễn thông theo đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam, ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam và của Bên B.

b. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cước phí các dịch vụ đã sử dụng theo quy định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các điều khoản trong Hợp đồng này.

c. Cung cấp chính xác thông tin cho Bên B địa chỉ thanh toán, nhận thông báo cước, bản kê chi tiết thanh toán cước và các thông tin liên quan trong việc thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng và trong quá trình sử dụng dịch vụ; Chịu trách nhiệm trước Bên B và pháp luật về tính hợp pháp của địa điểm sử dụng dịch vụ theo Hợp đồng.

d. Thông báo bằng văn bản cho Bên B và phối hợp với Bên B thực hiện các thủ tục cần thiết, khi chuyển quyền sử dụng dịch vụ, thay đổi thông tin cung cấp và sử dụng dịch vụ Viễn thông, hình thức thanh toán, nhận thông báo cước, bản kê chi tiết thanh toán cước hoặc chấm dứt Hợp đồng. Bên A phải thanh toán các chi phí (nếu có) cho việc thực hiện các công việc trên.

e. Bảo vệ và chịu trách nhiệm về mật khẩu, khoá mật mã, thiết bị đầu cuối thuê bao, Sim của mình; Trong trường hợp để lộ mật khẩu, mất thiết bị đầu cuối, mất SIM phải đến ngay các cơ sở của Bên B để kịp thời làm các thủ tục ngừng cung cấp dịch vụ, nếu không Bên A vẫn phải thanh toán cước cho đến khi chính thức báo được cho Bên B. Trong trường hợp khẩn cấp hoặc ngoài giờ làm việc, Bên A có thể gọi đến số máy hỗ trợ khách hàng của Bên B để báo ngừng cung cấp dịch vụ, nhưng chậm nhất là ngày hôm sau phải đến một trong các cơ sở giao dịch của Bên B để làm các thủ tục liên quan.

e. Các nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

5.1. Quyền của Bên B:

a. Yêu cầu Bên A thực hiện đúng các nội dung của Hợp đồng và thỏa thuận khác (nếu có).

b. Tạm ngừng cung cấp dịch vụ hoặc chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của điều khoản chung này.

c. Các quyền khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

5.2. Nghĩa vụ của Bên B:

a. Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố; bảo đảm tính đúng, đủ, chính xác giá cước dịch vụ.

b. Đảm bảo an toàn bí mật thông tin của Bên A theo quy định của pháp luật Việt Nam.

d. Xem xét, giải quyết các khiếu nại của Bên A theo quy định của pháp luật Việt Nam.

e. Cung cấp cho Bên A hóa đơn cước phí sử dụng, bản kê chi tiết các dịch vụ theo đúng quy định hiện hành.

g. Thực hiện các yêu cầu hợp pháp của Bên A về chuyển quyền sử dụng dịch vụ, thay đổi thông tin cung cấp và sử dụng dịch vụ Viễn thông.

h. Khôi phục dịch vụ viễn thông trong 30 phút sau khi Khách hàng đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình đối với trường hợp bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại điều 7. 

i.   Các nghĩa vụ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 6: Thanh toán cước phí

6.1. Hình thức Bên A thanh toán với Bên B: theo Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ Viễn thông.

6.2. Bên B gửi thông báo thanh toán cước, hóa đơn cước sử dụng hàng tháng cho Bên A theo quy định hiện hành.

CÔNG TY TNHH MTV DL-TM CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG